تعهد و پاسخگویی

1444 بازدید
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
بدون نظر

شرکت شمیران دیزاین همواره نسبت تمامی موارد مورد توافق و ذکر شده در قرارداد متعهد می باشد و در صورت بروز مشکلی که از سوی شرکت انجام گیرد پاسخگو می باشد. همچنان در صورت ایجاد سؤال و شبهه برای کارفرما در طرح و طی اجرا شرکت موظف است پاسخی جامع ارائه کند و به طور کامل برای کارفرما رفع ابهام کند. چنانچه اجرای طرح به عهده شرکت باشد شرکت نسبت به  اجرا متعهد و پاسخگو می باشد و چنانچه به خواسته کارفرما اجرای کل و یا هر مرحله از طرح به عهده ی تیم دیگری باشد، شرکت نسبت به آن تعهد و پاسخگو نمی باشد.