عقد قرارداد رسمی با مشتری

31 بازدید
۲۰ شهریور ۱۳۹۸
بدون نظر

در جلسه ای که به میزبانی ما برگزار خواهد شد در مرحله اول پس از بررسی متراژ، میزان تغییرات و نوع طرح مورد توافق قرارداد طراحی اخذ خواهد شد و در صورت درخواست کارفرما برای اجرا قرارداد اجرا نیز اخذ خواهد شد که در آن میزان تقریبی زمان وهزینه به کارفرما ارائه خواهد شد. در قرار داد اجرا جدول زمانبندی و هزینه ها به طور دقیق به کارفرما ارائه می شود و کارفرما ناظر تمامی مراحل است و می تواند روند پیشرفت را ارزیابی کند.

چنان که پس از اخذ قرارداد اجرا و در حین اجرا تغییرات یا خرید پیش بینی نشده نیاز شود تمامی خریدها و تغییرات با هماهنگی و رضایت کار فرما صورت خواهد گرفت و در انتها فاکتور جزء خریدها ارائه خواهد شد.

همه چیز از قبل معلومه و مو لا درزش نمی ره.