کادر مجرب و حرفه ای

1552 بازدید
۲۰ شهریور ۱۳۹۸
بدون نظر

از آنجایی که طبق قرارداد شرکت موظف است پروژه را طبق طرح مورد توافق ، تحویل کارفرما دهد؛ پس نیازمند انتخاب کادری حرفه ای و با تجربه می باشد. از این رو، تمامی مراحل اجرا توسط کادری مجرب و متناسب با طرح نهایی انتخاب و به محل اعزام می گردد. در تمامی مراحل اجرا کارشناس شرکت حضور خواهد شد و پس از اتمام کار تمامی اجزاء اجرا شده به طور کامل توسط کارشناس مورد بازدید قرار خواهد گرفت. مسئولیت تمامی مراحل اجرا و خریدهای مورد نیاز طبق قرداد به عهده شرکت خواهد بود. 

طرح حرفه ای  کار حرفه ای می طلبه.