تعهد و پاسخگویی

3046 بازدید
23 شهریور 1398
بدون نظر

شرکت  همواره نسبت تمامی موارد مورد توافق و ذکر شده در قرارداد متعهد می باشد و در صورت بروز مشکلی که از سوی شرکت انجام گیرد پاسخگو می باشد. همچنان در صورت ایجاد سؤال و شبهه برای کارفرما در طرح و طی اجرا شرکت موظف است پاسخی جامع ارائه کند و به طور کامل برای کارفرما رفع ابهام کند. چنانچه اجرای طرح به عهده شرکت باشد شرکت نسبت به  اجرا متعهد و پاسخگو می باشد.