ارائه ریزفاکتور

3062 بازدید
23 شهریور 1398
بدون نظر

در طول انجام پروژه شرکت موظف می باشد از تیمهای پیمانکاری که شرکت برای اجرای طرح انتخاب نموده ریز فاکتور گرفته و به کارفرما ارائه دهد. بر طبق این ریز فاکتور کارفرما پس از انتخاب نوع  و کیفیت و قیمت تمامی اجناسی که در اجرا استفاده می شود آگاهی کامل خواهد داشت و طبق قرارداد در تمامی مراحل اجرا پس از ارائه هر ریز فاکتور قبل از اتمام مرحله پایانی کار، کارفرما موظف می باشد آنرا به طور کامل تسویه نماید.