عقد قرارداد رسمی با مشتری

3144 بازدید
20 شهریور 1398
بدون نظر

در جلسه ای که مابین مهندسین شرکت شمیران دیزاین و کارفرما برگزار خواهد شد در مرحله اول پس از بررسی متراژ، میزان تغییرات و نوع طرح مورد توافق قرارداد طراحی اخذ خواهد شد و در صورت درخواست کارفرما برای اجرا قرارداد اجرا نیز اخذ خواهد شد که در آن میزان تقریبی زمان وهزینه به کارفرما ارائه خواهد شد. در قرار داد اجرا جدول زمانبندی و هزینه ها به طور دقیق به کارفرما ارائه می شود و کارفرما ناظر تمامی مراحل است و می تواند روند پیشرفت را ارزیابی کند.

چنان که پس از اخذ قرارداد اجرا و در حین اجرا تغییرات یا خرید پیش بینی نشده نیاز شود تمامی خریدها و تغییرات با هماهنگی و رضایت کار فرما صورت خواهد گرفت و در انتها فاکتور جزء خریدها ارائه خواهد شد.

همه چیز از قبل معلومه و مو لا درزش نمی ره.