کارشناسی دقیق و آنالیز قیمت

3121 بازدید
23 شهریور 1398
بدون نظر

شرکت موظف است در قرارداد طراحی، کارفرما را نسبت به تمامی هزینه های حدودی مطلع کند و پس از بررسیهای مورد نیاز قیمت نهایی را به اطلاع کارفرما برساند. همینطور در قراردادهای اجرا پس از بازدیدی که از سوی کارشناس و کادر منتخب اجرا صورت می گیرد تمامی هزینه های اجرایی در کنار جدول زمان بندی به کارفرما ارائه خواهد شد و برای کارفرما پس از هر نوبت پرداخت بر طبق قرداد پیشرفت پروژه مشهود خواهد بود.