بالکن

بالکن

این فضاهای نیمه باز که در مجاورت فضاهای اصلی خانه چون آشپزخانه، پذیرایی و اتاق خواب قرار دارند می توانند هم نقش مکمل را در طراحی این فضاها داشته باشد هم به عنوانی عنصر جداگانه نقش مجزایی داشته باشد که در هر دو صورت طراحی آن مهم می باشد. بنا به فضای مجاور بالکنها می توان بالکن را به فضای مطالعه یا فضایی مناسب برای خلوت کردن، تفکر و یا نوشیدن چای تبدیل کرد و یا با استفاده از انواع گلدانها گلخانه ای کوچک ساخت که تأثیر مثبتی در روحیه ساکنین خواهد داشت. فضاهای باز به طور کلی فضاهای باز به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم میشوند. فضای باز خصوصی، در ارتباط با عرصه خصوصی خانواده و در رابطهای منطقی با آشپزخانه و نشیمن قرار دارد.اســتفاده از گیاهان، درختان، گلکاری، آالچیق، چــراغ، حوض و فواره بر غنای فضاهای باز خصوصی میافزاید. مکانیابی فضای باز و همچنین انتخاب نوع درختان و پوشش گیاهی با توجه به اقلیم منطقه صورت میپذیرد. به طور معمول طراحی فضای باز در خانه ها به سه صورت میباشد.

جهت دریافت مشاوره بازسازی، طراحی و یا مشاهده سایر نمونه کارها با ما تماس گرفته و یا میتوانید از طریق یکی از اپلیکیشن های زیر برای ما پیغام بگذارید